ANBI Sionskerk

Tot 1 mei 2004, de datum waarop door de fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden de Protestantse Kerk in Nederland (de “Protestantse Kerk”) is ontstaan, was de Hervormde Wijkgemeente Sionskerk een buitengewone wijkgemeente met rechtspersoonlijkheid, zoals bedoeld in ordinantie 2-10a lid 8 van de Hervormde Kerkorde.

Op grond van overgangsbepaling 82 van de kerkorde van de Protestantse Kerk, is de Sionskerk per 1 mei 2004 van rechtswege een buitengewone wijkgemeente zoals bedoeld in ordinantie 2-16-8 van de kerkorde van de Protestantse Kerk geworden, die in afwijking van het bepaalde in ordinantie 11-5-1 van de kerkorde van de Protestantse Kerk wel rechtspersoonlijkheid heeft. De kerkordelijke naam van de Sionskerk luidt sindsdien: Hervormde Wijkgemeente Sionskerk van de Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn-Oudshoorn/Ridderveld (hierna kortheidshalve: de "Sionskerk").

Als juridisch zelfstandig onderdeel van de Protestantse Kerk (artikel 2:2 Burgerlijk Wetboek) is de Sionskerk zelfstandig gerangschikt als algemeen nut beogende instelling ("ANBI"), onder de door de Belastingdienst aan de Protestantse Kerk verleende groepsbeschikking. Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN), ook wel 'fiscaal nummer' genoemd, van de Sionskerk is 824133560.

Hier vindt u de ANBI-pagina met de jaarrekening 2022 van de Sionskerk (College van Kerkrentmeesters).


Adresgegevens:
De erediensten en andere samenkomsten van de Sionskerk vinden plaats in ons kerkgebouw, waarvan het adres is:

Meteoorlaan 2
2402 WC Alphen aan den Rijn
tel. 0172-431712

Het postadres van de Sionskerk is:

Scriba Sionskerk
p/a Meteoorlaan 2
2402 WC Alphen aan den Rijn
tel. 0172-233611
e-mail: scriba@sionskerkalphen.nl

Het adres van de website van de Sionskerk is:

www.sionskerkalphen.nl

ANBI verder toegelicht

Doelstelling en beleidsplan:
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën:

De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige, apostolische en katholieke ofwel algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken belofte, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Het beleidsplan van de Sionskerk voor de periode van 2013 tot en met 2017 heeft als titel ‘Het kruis als vertrekpunt’. In het beleidsplan worden drie richtingen onderscheiden, waaraan het beleid is gekoppeld:

De verticale balk van het kruis, die staat voor onze persoonlijke relatie met God. Bij de beleidsvoornemens, die het zicht op de verticale balk en waar die voor staat verbreden en verdiepen, is gekozen voor het centrale thema ‘geloofsverdieping’.
De horizontale balk van het kruis, die staat voor de onderlinge gemeenschap. Bij de beleidsvoornemens, die het zicht op de horizontale balk en waar die voor staat verbreden en verdiepen, is gekozen voor het centrale thema ‘gemeenschapsverdieping’.
Het kruis de wereld doordragen. Bij het derde en laatste hoofdpunt van het beleidsplan gaat het om beleidsvoornemens die het zicht op onze getuigende opdracht verhelderen, verbreden en verdiepen. Het betreffen onder andere plannen die de individuele toerusting van gemeenteleden verbeteren en voornemens die het zicht op de getuigende opdracht verhelderen, verbreden en verdiepen.
Het volledige beleidsplan van de Sionskerk kunt u inzien via deze link:
Beleidsplan van de Sionskerk.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u inzien via deze link:
Beleidsplan dienstenorganisatie PKN.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid
Het bestuur van de Sionskerk wordt gevormd door de kerkenraad. De kerkrenraad bestaat uit de predikant, twaalf (12) ouderlingen, vijf (5) ouderlingen-kerkrentmeesters en zes (6) diakenen. De predikant en de ouderlingen vormen tezamen het consistorie. De ouderlingen-kerkrentmeester vormen tezamen het college van kerkrentmeesters. De diakenen vormen tezamen een wijkraad van diakenen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het moderamen. Het moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitter ('preses') en secretaris ('scriba') van de kerkenraad, beiden ouderling, alsmede de voorzitters van het college van kerkrentmeesters en de wijkraad van diakenen.

De predikant ontvangt voor zijn werkzaamheden als zodanig een beloning in overeenstemming met de Generale Regeling Rechtspositie Predikanten van de Protestantse Kerk en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen. Deze regelingen zijn te raadplegen via de website van de Protestantse Kerk: www.protestantsekerk.nl. De overige leden van de kerkenraad ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als zodanig, dus ook geen vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

Ook andere vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden in de Sionskerk, met uitzondering van de organisten en de kosters, die een beperkte vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Verslag activiteiten:
De belangrijkste activiteiten van de Sionskerk zijn de wekelijkse erediensten, die zondagochtend om 9:30u en zondagavond om 18:30u worden gehouden. Buiten de erediensten zijn er tal van andere activiteiten voor jong en oud, zoals de zondagschool, het jeugdclubwerk, activiteiten voor ouderen en evangelisatiewerk. De kerkenraad vergadert iedere maand, met uitzondering van juli en augustus.

Financiële verantwoording:
Jaarlijks wordt door het college van kerkrentmeesters een jaarrekening opgesteld. Deze jaarrekening bestaat uit een staat van baten en lasten, alsmede een toelichting daarop. De kerkenraad stelt de jaarrekening vast, nadat de samenvatting hiervan is gepubliceerd in de gemeente en de volledige jaarrekening gedurende een week ter inzage is gelegd voor de leden van de gemeente. Vóór de vaststelling van de jaarrekening wordt deze gecontroleerd door twee door de kerkenraad aangewezen deskundigen. Na vaststelling van de jaarrekening wordt deze overeenkomstig ordinantie 11-8 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk vóór 15 juni voorgelegd aan het regionale college voor de behandeling van beheerszaken van de Protestantse Kerk.

Jaarlijks wordt door het college van kerkrentmeesters de begroting voor het daaropvolgende jaar opgesteld. De kerkenraad stelt de begroting vast, nadat de samenvatting hiervan is gepubliceerd in de gemeente en de volledige begroting gedurende een week ter inzage is gelegd voor de leden van de gemeente. Na vaststelling van de jaarrekening wordt deze overeenkomstig ordinantie 11-8 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk vóór 15 december voorgelegd aan het regionale college voor de behandeling van beheerszaken van de Protestantse Kerk.

Via deze link kunt u een samenvatting van de jaarrekening over 2019 en de begroting voor 2020 (met een korte toelichting daarop) inzien.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kunt u die richten aan de scriba: scriba@sionskerkalphen.nl